Estratègia IBEC


Els Plans Estratègics de l’IBEC defineixen i estableixen mesures per afrontar els principals desafiaments estratègics de la institució basant-se en l’anàlisi de les seves fortaleses i debilitats.

S’elaboren dins de l’organització sobre la base d’una visió general clara del que els nostres agents interessats (científics, empreses, autoritats i la societat en general) necessiten i esperen. Són eines per al desenvolupament i la consolidació de l’IBEC com un centre de recerca de primer nivell.

L’objectiu essencial de l’IBEC és desenvolupar recerca d’excel·lència a les fronteres del coneixement, que a més contribueixi a millorar la qualitat de vida i la salut de les persones i que generi riquesa a la societat. Alhora, el model IBEC es basa en la interacció transformadora entre disciplines científiques i tecnologies aparentment independents per crear valor afegit i trobar solucions d’enginyeria d’avantguarda en salut i ciències de la vida. Gràcies als seus antecedents i les seves pròpies capacitats, l’institut té l’habilitat de generar una excel·lent recerca i, al mateix temps, de cooperar amb les autoritats i amb la indústria en el desenvolupament de nous sistemes de diagnòstic o tractament.

El Pla estratègic 2018-2020

El Pla estratègic 2018-2020


El Pla Estratègic 2018-2020 no és inercial. És un nou i ambiciós repte en la trajectòria de l’IBEC. Una fita en el seu creixement i la seva projecció internacional.

L’IBEC mostra una manera pròpia de fer ciència i en els propers anys té com a objectiu desplegar tot el seu potencial.

El Pla Estratègic 2018-2020 respon a un propòsit clar: ajudar a construir la medicina del segle XXI des de l’IBEC. La medicina del segle XXI permetrà garantir una vida saludable i promourà el benestar universal, aconseguint una major qualitat de vida per a les persones. Des de la seva capacitat científic-tecnològica, l’IBEC vol contribuir al desenvolupament d’aquesta medicina del segle XXI basada en la bioenginyeria capaç de dissenyar i analitzar sistemes biològics i desenvolupar noves tecnològiques biomèdiques.

El Pla Estratègic de l’IBEC per al període 2018-2020 es centra sintèticament en aquests quatre punts:

 • 01. The IBEC WAY
  Consolidar el model de fer ciència de l’IBEC. Un centre on la hibridació de coneixements i del treball conjunt de professionals de diverses disciplines dóna com a resultat ciència d’excel·lència. Els vectors per mantenir el model IBEC són:
  – Marca internacional.
  – Talent com a factor diferencial.
  – Capacitat d’anticipar l’evolució de la recerca científica.
  – Captació de fons (fundraising) per mantenir-se entre els centres capdavanters en bioenginyeria del món.
 • 02. TRANSLATION
  Incrementar la capacitat de valorització de l’IBEC i traslladar els resultats de la ciència als pacients i a la societat en general a través d’un model d’innovació obert i mitjançant la creació d’un consell de translació i innovació que afavoreixi un marc de relació amb empreses del sector biotech, medtech i farmacèutic.
 • 03. ECOSYSTEMS
  Internacionalitzar l’activitat de l’IBEC creant aliances i/o obrint seus en els ecosistemes de major rendiment en enginyeria i biomedicina del món per tenir accés directe als grans decisors institucionals i empresarials del sector.
 • 04. MANAGEMENT MODEL
  Impulsar el model de gestió propi de l’IBEC “researcher centric” que permeti assistir a l’investigador amb una carta de serveis que li permeti concentrar-se en la seva activitat científica i que es complementi amb una aposta per la gestió de l’agilitat, augmentant així el rendiment de l’IBEC en el seu conjunt.

El Pla estratègic 2014-2017

El Pla estratègic 2014-2017


webnewcovers_plan

El Pla estratègic s’organitza a partir de tres àmbits: Objectius estratègics, Fins operatius i Accions, acompanyats dels seus respectius indicadors de gestió i resultats per tal de fer-ne el seguiment i garantir l’acompliment dels seus fins.

D’aquesta manera, es dóna compliment a la visió i la missió que el centre té establertes.

El Pla estratègic s’estructura en 4 objectius estratègics:

 • SG1. Consolidar la ciència d’alt nivell perquè l’IBEC reforci la seva posició internacional mitjançant la priorització de la seva activitat principal en tres àmbits d’aplicació: la Bioenginyeria per a teràpies regeneratives, la Bioenginyeria per a la medicina del futur i la Bioenginyeria per a l’envelliment actiu.
 • SG2. Desenvolupar tecnologia i aplicacions derivades per tal de potenciar la competitivitat de les empreses i millorar la qualitat dels serveis hospitalaris.
 • SG3. Dur a terme un programa de formació especialitzada distintiu que atregui el talent internacional.
 • SG4. Crear una cultura de l’excel·lència en gestió, autosuficiència i gestió per objectius.

Pla de comunicacions de l’IBEC


webnewcovers_commsplan

El Pla de comunicacions de l’IBEC constitueix una part important de l’Estratègia i el Pla d’acció de l’Institut per al període 2014-2017.

Aquest document proposa una nova estructura i estratègia comunicativa per a l’IBEC, basada en una declaració d’objectius inequívoca per a l’organització i una arquitectura comunicativa derivada. Així mateix, proposa una sèrie de tàctiques encaminades a l’acompliment de cinc objectius institucionals on poden incidir les comunicacions, i estableix un pla de dotació de recursos per al Departament de Comunicació centrat en el període 2014-2017.

Són diversos els motius que expliquen l’existència d’un pla de comunicació en una organització com l’IBEC:

 • Atreure l’atenció de governs nacionals, autoritats regionals i altres fonts de finançament públiques i privades cap a les necessitats i possibles beneficis de la (nostra) recerca.
 • Atreure l’interès de socis potencials.
 • Animar els estudiants i científics de més talent a formar part del nostre institut i les seves empreses.
 • Potenciar la nostra reputació i visibilitat a escala local, nacional i internacional.
 • Ajudar a trobar suport financer, llicenciataris o actors implementadors del sector industrial que aprofitin i explotin els nostres resultats.
 • Generar demanda del mercat per als productes o serveis desenvolupats.

Estratègia de RRHH per a investigadors

Estratègia de recursos humans per a investigadors


HR_01El 16 d’abril de 2015 l’IBEC va ser guardonat amb el premi “RH Excel·lència en la recerca” de la Comissió Europea.

El 31 de juliol de 2017, l’IBEC va publicar el seu informe d’autoavaluació i ho va enviar a la Comissió Europea per a la seva avaluació.

Si us plau, visiti la pàgina Estratègia de recursos humans per a investigadors.


Gestió de la Igualtat d'Oportunitats i la Diversitat

Pla de Gestió de la Igualtat d’Oportunitats i la Diversitat 2017-2019


El Pla de Gestió de la Igualtat d’Oportunitats i la Diversitat és una part fonamental de l’estratègia de Recursos Humans per als investigadors de l’IBEC i del seu Pla d’Acció, dissenyat d’acord amb els principis i responsabilitats descrits en la “Carta Europea d’Investigadors” i “El Codi de Conducta per a la Contractació d’Investigadors”.

En conjunt, representa l’esperit de millora contínua per adoptar bones pràctiques que promoguin la igualtat d’oportunitats i una adequada gestió de la diversitat que trobem a l’IBEC, contribuint així a un ambient de treball positiu en el qual tots se sentin respectats, benvolguts, i en el qual es promogui una cultura inclusiva.

El Pla actual és el resultat d’un procés de treball desenvolupat pels membres de la comissió durant els darrers mesos; l’anàlisi de la situació actual tenint en compte l’evolució dels indicadors quantitatius i qualitatius; els resultats de l’enquesta realitzada a la fi del 2016; i l’experiència adquirida amb el primer Pla. El nostre ambiciós Pla inclou 34 accions que s’implementaran en els propers 3 anys.

Descarregui-ho aquí.