Estratègia IBEC


Els Plans Estratègics de l’IBEC defineixen i estableixen mesures per afrontar els principals desafiaments estratègics de la institució basant-se en l’anàlisi de les seves fortaleses i debilitats.

S’elaboren dins de l’organització sobre la base d’una visió general clara del que els nostres agents interessats (científics, empreses, autoritats i la societat en general) necessiten i esperen. Són eines per al desenvolupament i la consolidació de l’IBEC com un centre de recerca de primer nivell.

L’objectiu essencial de l’IBEC és desenvolupar recerca d’excel·lència a les fronteres del coneixement, que a més contribueixi a millorar la qualitat de vida i la salut de les persones i que generi riquesa a la societat. Alhora, el model IBEC es basa en la interacció transformadora entre disciplines científiques i tecnologies aparentment independents per crear valor afegit i trobar solucions d’enginyeria d’avantguarda en salut i ciències de la vida. Gràcies als seus antecedents i les seves pròpies capacitats, l’institut té l’habilitat de generar una excel·lent recerca i, al mateix temps, de cooperar amb les autoritats i amb la indústria en el desenvolupament de nous sistemes de diagnòstic o tractament.

El Pla estratègic 2018-2021

El Pla estratègic 2018-2021


El Pla Estratègic 2018-2021 no és inercial. És un nou i ambiciós repte en la trajectòria de l’IBEC. Una fita en el seu creixement i la seva projecció internacional.

L’IBEC mostra una manera pròpia de fer ciència i en els propers anys té com a objectiu desplegar tot el seu potencial.

El Pla Estratègic 2018-2021 respon a un propòsit clar: ajudar a construir la medicina del segle XXI des de l’IBEC. La medicina del segle XXI permetrà garantir una vida saludable i promourà el benestar universal, aconseguint una major qualitat de vida per a les persones. Des de la seva capacitat científic-tecnològica, l’IBEC vol contribuir al desenvolupament d’aquesta medicina del segle XXI basada en la bioenginyeria capaç de dissenyar i analitzar sistemes biològics i desenvolupar noves tecnològiques biomèdiques.

El Pla Estratègic de l’IBEC per al període 2018-2021 es centra sintèticament en aquests quatre punts:

 • 01. The IBEC WAY
  Consolidar el model de fer ciència de l’IBEC. Un centre on la hibridació de coneixements i del treball conjunt de professionals de diverses disciplines dóna com a resultat ciència d’excel·lència. Els vectors per mantenir el model IBEC són:
  – Marca internacional.
  – Talent com a factor diferencial.
  – Capacitat d’anticipar l’evolució de la recerca científica.
  – Captació de fons (fundraising) per mantenir-se entre els centres capdavanters en bioenginyeria del món.
 • 02. TRANSLATION
  Incrementar la capacitat de valorització de l’IBEC i traslladar els resultats de la ciència als pacients i a la societat en general a través d’un model d’innovació obert i mitjançant la creació d’un consell de translació i innovació que afavoreixi un marc de relació amb empreses del sector biotech, medtech i farmacèutic.
 • 03. ECOSYSTEMS
  Internacionalitzar l’activitat de l’IBEC creant aliances i/o obrint seus en els ecosistemes de major rendiment en enginyeria i biomedicina del món per tenir accés directe als grans decisors institucionals i empresarials del sector.
 • 04. MANAGEMENT MODEL
  Impulsar el model de gestió propi de l’IBEC “researcher centric” que permeti assistir a l’investigador amb una carta de serveis que li permeti concentrar-se en la seva activitat científica i que es complementi amb una aposta per la gestió de l’agilitat, augmentant així el rendiment de l’IBEC en el seu conjunt.

El Pla estratègic 2014-2017

El Pla estratègic 2014-2017


webnewcovers_plan

El Pla estratègic s’organitza a partir de tres àmbits: Objectius estratègics, Fins operatius i Accions, acompanyats dels seus respectius indicadors de gestió i resultats per tal de fer-ne el seguiment i garantir l’acompliment dels seus fins.

D’aquesta manera, es dóna compliment a la visió i la missió que el centre té establertes.

El Pla estratègic s’estructura en 4 objectius estratègics:

 • SG1. Consolidar la ciència d’alt nivell perquè l’IBEC reforci la seva posició internacional mitjançant la priorització de la seva activitat principal en tres àmbits d’aplicació: la Bioenginyeria per a teràpies regeneratives, la Bioenginyeria per a la medicina del futur i la Bioenginyeria per a l’envelliment actiu.
 • SG2. Desenvolupar tecnologia i aplicacions derivades per tal de potenciar la competitivitat de les empreses i millorar la qualitat dels serveis hospitalaris.
 • SG3. Dur a terme un programa de formació especialitzada distintiu que atregui el talent internacional.
 • SG4. Crear una cultura de l’excel·lència en gestió, autosuficiència i gestió per objectius.

Pla de comunicacions de l’IBEC


webnewcovers_commsplan

El Pla de comunicacions de l’IBEC constitueix una part important de l’Estratègia i el Pla d’acció de l’Institut per al període 2014-2017.

Aquest document proposa una nova estructura i estratègia comunicativa per a l’IBEC, basada en una declaració d’objectius inequívoca per a l’organització i una arquitectura comunicativa derivada. Així mateix, proposa una sèrie de tàctiques encaminades a l’acompliment de cinc objectius institucionals on poden incidir les comunicacions, i estableix un pla de dotació de recursos per al Departament de Comunicació centrat en el període 2014-2017.

Són diversos els motius que expliquen l’existència d’un pla de comunicació en una organització com l’IBEC:

 • Atreure l’atenció de governs nacionals, autoritats regionals i altres fonts de finançament públiques i privades cap a les necessitats i possibles beneficis de la (nostra) recerca.
 • Atreure l’interès de socis potencials.
 • Animar els estudiants i científics de més talent a formar part del nostre institut i les seves empreses.
 • Potenciar la nostra reputació i visibilitat a escala local, nacional i internacional.
 • Ajudar a trobar suport financer, llicenciataris o actors implementadors del sector industrial que aprofitin i explotin els nostres resultats.
 • Generar demanda del mercat per als productes o serveis desenvolupats.

Estratègia de RRHH per a investigadors

Estratègia de recursos humans per a investigadors


HR_01

 

 

L’Estratègia de recursos humans (HRS4R) s’insereix en l’estratègia de l’Institut que reforça la cultura de la millora contínua:

 • L’abril de 2015, l’IBEC va rebre el premi “HR Excellence in Research” de la Comissió Europea.
 • El juliol de 2017, l’IBEC va publicar el seu informe d’Autoavaluació i el seu Pla d’Acció, que van rebre un informe d’avaluació positiu del comitè d’avaluació de la Comissió Europea.
 • El juny de 2021, l’IBEC va publicar el seu pla d’acció millorat per al període entre 2021 i 2024. Actualment estem a l’espera de l’informe d’avaluació i de la visita del lloc del comitè d’avaluació de la CE del comitè extern, que realitzarà l’auditoria.

Visiteu la pàgina d’Estratègia de Recursos Humans per a Investigadors per obtenir més informació.

 

 

Gestió de la Igualtat d'Oportunitats i la Diversitat

Pla de Gestió de la Igualtat d’Oportunitats i la Diversitat 2017-2019


El Pla de Gestió de la Igualtat d’Oportunitats i la Diversitat és una part fonamental de l’estratègia de Recursos Humans per als investigadors de l’IBEC i del seu Pla d’Acció, dissenyat d’acord amb els principis i responsabilitats descrits en la “Carta Europea d’Investigadors” i “El Codi de Conducta per a la Contractació d’Investigadors”.

En conjunt, representa l’esperit de millora contínua per adoptar bones pràctiques que promoguin la igualtat d’oportunitats i una adequada gestió de la diversitat que trobem a l’IBEC, contribuint així a un ambient de treball positiu en el qual tots se sentin respectats, benvolguts, i en el qual es promogui una cultura inclusiva.

El Pla actual és el resultat d’un procés de treball desenvolupat pels membres de la comissió durant els darrers mesos; l’anàlisi de la situació actual tenint en compte l’evolució dels indicadors quantitatius i qualitatius; els resultats de l’enquesta realitzada a la fi del 2016; i l’experiència adquirida amb el primer Pla. El nostre ambiciós Pla inclou 34 accions que s’implementaran en els propers 3 anys.

Descarregui-ho aquí.