Gestió / Administració


IBEC

Director

Josep Samitier

Director de gestió

David Badia

Assistent de direcció

Ester Sánchez | Tel. +34 934 039 706

Administrative Assistant – Campus Besòs

Marta Gómez Saavedra

Serveis de suport


Personal A-Z

A Anabel Alemany Finances
  Cristina Arimany Strategic Initiatives
B Marina Badia Projects Office
  Julio Bafaluy IT
  Fidel Bellmunt Strategic Initiatives
B Ciara Boter HR
B Ramona Bravo Core Facilities
C Esther Campanales Core Facilities
  Laura Casas Finance
  Daniel Caudepón Projects Office
  Clara Civit Communications
  Axel Conill IT
F David Faulon Projects Office
  Judith Forné Projects Office
G Teresa Galan Core Facilities
G Esther Gallardo Projects Office
G Karem García HR
G Raquel Garrido Projects Office
G Martina Giovannella Tech Transfer
G Laura Gómez Core Facilities
G Ana María González Finance
G Diana González Tech Transfer
G Raquel Guillén HR
I David Izquierdo Core Facilities
K Anke Kleff HR
J Pilar Jiménez Strategic Initiatives
L David Lapena IMS
  Judit Linacero Core Facilities
L Àngels López Communications
L Victòria López Finance
L Lara López Communications
M Meritxell Macias Finance
  Carolina Marí HR
M Toni Martin Finance
M Rosa Miralles Projects Office
M Inma Moreno Core Facilities
M Bia Moreno Communitacions
M Mayte Muñoz Finance
O Isabel Oliveira Core Facilities
O Carles Ortega IMS
O Guillermo Orts Communications
P Berta Pla Finance
S Isabel Saez Projects Office
  Eduardo Salas Tech Transfer
  Teresa Sanchis Strategic Initiatives
S Sandra Segura Core Facilities
S Alejandro Silverio IT
  María Soria Projects Office
V Sara Vicente Projects Office
V Neus Vilalta HR
 

Finances

La unitat de Finances supervisa totes les pràctiques institucionals pel que fa a comptabilitat i adquisicions, en concret l’elaboració de pressupostos i informes econòmics, l’execució de les ordres de compra i la gestió de tresoreria.

 

Finances
Ana María González

Mànager de Comptabilitat
Toni Martin

Tècnic de Comptabilitat
Victòria López
Laura Casas
Anabel Alemany

Tècnic de Compres
Mayte Muñoz

Auxiliar de Finances
Berta Pla

Especialista en Contratació Pública
Meritxell MaciasRRHH

L’objectiu de la Unitat de Recursos Humans és donar suport a la missió de l’IBEC mitjançant la prestació de serveis d’alt nivell en tota l’organització.

La Unitat de Recursos Humans s’ocupa de totes les qüestions relacionades amb el cicle de vida dels empleats: selecció, contractació, capacitació i desenvolupament, promoció, nòmina, compensació i beneficis, salut i seguretat, vises d’estudiants i empleats, gestió d’inducció i permisos. La Unitat de Recursos Humans proporciona un servei de Recursos Humans d’alta qualitat, eficient, precís i oportú a totes les parts interessades i implementa de manera efectiva totes les polítiques de Recursos Humans.

El Servei de Seguretat i Salut està compromès con un entorn laboral segur, por el que desenvolupem avaluacions de riscos per a mitigar accidentes i malalties professionals. També promovem la salut dels empleats, un programa de bioseguretat, formació continua i coordinem la vigilància de la salut, entre altres acciones.

La nostra Unitat lidera projectes estratègics, com l’Estratègia de Recursos Humans per a Investigadors (HRS4R), concorde als principis del Codi de Bona Conducta de la Comissió Europea, i el Pla d’Igualtat d’Oportunitats i Diversitat.

Intentem incorporar les millors pràctiques en programes i serveis amb els comentaris del nostre personal.

 

Cap de Recursos Humans
Carolina Marí

Senior HR Officer
Anke Kleff

Tècnics de Recursos Humans
Ciara Boter
Neus Vilalta
Karem García

Tècnic de Prevenció de Riscos Laborals
Raquel Guillén

 


Core Facilities

La unitat d’Infraestructures brinda serveis i suport a les operacions diàries que es realitzen en els laboratoris de l’IBEC. Això inclou la gestió, l’organització i el manteniment dels laboratoris perquè els investigadors interns tinguin accés lliure als equips centralitzats, així com les regulacions de treball i seguretat. També ofereix formació i informació als estudiants i investigadors que s’uneixen a l’Institut sobre l’organització i el funcionament dels espais IBEC, i configura i engega nous laboratoris.

A més dels equips de laboratori habituals (Common Core Basics), la unitat d’Infraestructures proporciona equips sofisticats i avançats per recolzar la recerca dels grups. Es distribueixen en quatre categories diferents: MicroFabSpace (obert a institucions i empreses externes), BioSpace, ChemSpace i caracterització de microscopia (parcialment obert a institucions i empreses externes).

Cap d’Infraestructures
Dr. Isabel Oliveira

Coordinador d’instal·lacions MicroFabSpace i Microscopia
Dr. Teresa Galan

Tècnics d’instal·lacions MicroFabSpace i Microscopia
Judit Linacero
Sandra Segura

Tècnic d’Infraestructures de recerca
David Izquierdo

Tècnics de Laboratori
Ramona Bravo
Esther Campanales
Laura Gómez
Inma Moreno

 


Oficina de Projectes

 

L’Oficina de Projectes dóna suport a les línies de recerca de l’IBEC, juntament amb la resta d’àrees de suport de l’Institut, en tot allò que correspon a la gestió de les seves activitats científiques, que inclou la cerca de finançament per a recerca i despeses de personal, l’elaboració de propostes per a convocatòries competitives, la preparació de contractes amb el sector privat, la gestió integral de la cartera de projectes i contractes de la línia de recerca, la gestió econòmica de la línia de recerca, etc.

També organitza i coordina les activitats internes de recerca de l’IBEC, entre les quals hi ha la Iniciativa Estratègica d’Innovació en la Recerca, el programa de Seminaris de Doctorat i el simposi anual de Bioenginyeria i Nanomedicina. Finalment, aquest departament és al capdavant de qualsevol projecte de suport intern i transversal que estigui relacionat amb el desenvolupament corporatiu de l’Institut.

Gestors de Projectes
Marina Badia
Daniel Caudepón
David Faulon
Rosa Miralles
Isabel Saez
María Soria
Sara Vicente

Gestor de Serveis de Finançament
Esther Gallardo

Tècnic de Serveis de Finançament
Raquel Garrido

Assistent de l’Oficina de Projectes
Judith Forné

 

 


IT

 

La unitat de Tecnologies de la Informació manté i optimitza els sistemes informàtics de l’Institut, a més de contribuir al bon funcionament de les seves línies de recerca proposant el programari i el maquinari que poden requerir. També garanteix l’assistència als usuaris en els àmbits de la computació, les telecomunicacions i les xarxes, així com la integritat de la informació emmagatzemada en els diferents sistemes.

Mànager de IT
Julio Bafaluy

Tècnic de IT
Axel Conill
Alejandro Silverio


Transf. de tecnologia

 

La unitat de Transferència de Tecnologia dóna suport als investigadors en les seves relacions amb la indústria, els hospitals i els responsables de polítiques. Assessora i orienta en relació amb tots els aspectes propis de la recerca patrocinada i la transferència de tecnologia, i contribueix a l’establiment d’aliances i de partenariats i desenvolupament estratègic a llarg termini de l’IBEC amb l’objectiu d’assolir uns millors resultats en recerca i de connectar aquests millors resultats los amb la societat.

Cap de Transferència de Tecnologia 
Eduardo Salas

Gestor de Projectes
Diana González
Martina GiovannellaSist. Integrats de Gestió

 

La unitat de Sistemes Integrats de Gestió (IMS) integra tots els sistemes i procediments de l’organització, la qual cosa li permet treballar com una sola unitat.

Desenvolupador IMS
Carles Ortega

Desenvolupador júnior
David Lapena 

 

 

Iniciatives Estratègiques

La unitat d’Iniciatives Estratègiques proporciona assessorament estratègic i suport a la Direcció en les qüestions relacionades amb assumptes científics de l’IBEC. D’altra banda, la unitat fomenta i coordina (a) projectes institucionals i estratègics com el Severo Ochoa, IET Health i les xarxes institucionals com el NanoMed Spain, (b) les aliances i associacions internacionals, i (c) les activitats acadèmiques i científiques de l’Institut.

Cap d’Iniciatives Estratègiques
Teresa Sanchis

Gestor de Projectes
Cristina Arimany
Fidel Bellmunt

Coordinadora d’Esdeveniments
Pilar Jiménez

 

 

 

Comunicació

 

L´objectiu de la Unitat de Comunicació és donar suport a la missió de l´IBEC, protegint i projectant la reputació internacional de l´IBEC com a centre d´excel.lència en bioenginyeria, formació, innovació i difusió de la ciència. Aquesta unitat prepara i distribueix notícies científiques i institucionals, notes de premsa i documents entre les diferentes audiències de l´institut. També gestiona els llocs web, la imatge corporativa i les xarxes socials de l’IBEC. La unitat organitza i dóna suport a reunions científiques i institucionals, conferències d´alt impacte, simposis i altres esdeveniments. La Unitat de Comunicació impulsa, també, les relacions públiques, el programa de recaptació de fons de l’IBEC Faster Future, així com el Club de SuperAmics de l’IBEC. La Unitat de Comunicacions organitza un programa d’activitats de divulgació que inclou visites escolars, jornades de portes obertes i exposicions científiques. Des del 2014, és membre de la Xarxa d’Unitats de Cultura Científica i d´Innovació (UCC + i) i manté, des del 2018, el Segell de Qualitat Educativa atorgat per l’Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona.

Cap de Comunicació i Relacions Públiques
Guillermo Orts

Coordinadora de Mitjans i Imatge Corporativa
Àngels López

Tècnica de Comunicació i Esdeveniments
Clara Civit

Tècnica de Comunicació
Bea Moreno

Tècnica Júnior
Lara López