DONATE

Administració

IBEC
Director
Josep Samitier
Director de gestió
David Badia
Assistent de direcció
Ester Sánchez | Tel. +34 934 039 706

RRHH

Unitat de Recursos Humans

L’objectiu de la Unitat de Recursos Humans és donar suport a la missió de l’IBEC mitjançant la prestació de serveis d’alt nivell en tota l’organització.

La Unitat de Recursos Humans s’ocupa de totes les qüestions relacionades amb el cicle de vida dels empleats: selecció, contractació, capacitació i desenvolupament, promoció, nòmina, compensació i beneficis, salut i seguretat, vises d’estudiants i empleats, gestió d’inducció i permisos. La Unitat de Recursos Humans proporciona un servei de Recursos Humans d’alta qualitat, eficient, precís i oportú a totes les parts interessades i implementa de manera efectiva totes les polítiques de Recursos Humans.

El Servei de Seguretat i Salut està compromès con un entorn laboral segur, por el que desenvolupem avaluacions de riscos per a mitigar accidentes i malalties professionals. També promovem la salut dels empleats, un programa de bioseguretat, formació continua i coordinem la vigilància de la salut, entre altres acciones.

La nostra Unitat lidera projectes estratègics, com l’Estratègia de Recursos Humans per a Investigadors (HRS4R), concorde als principis del Codi de Bona Conducta de la Comissió Europea, i el Pla d’Igualtat d’Oportunitats i Diversitat.

Intentem incorporar les millors pràctiques en programes i serveis amb els comentaris del nostre personal.

Head of Human Resources
Health and Safety Technician
Junior Officer
People Administration Officer
People Data and Education Officer
Talent Acquisition Senior Officer
Senior Health and Safety officer

INICIATIVES ESTRATÈGIQUES

Unitat d’Iniciatives Estratègiques

La unitat d’Iniciatives Estratègiques proporciona assessorament estratègic i suport a la Direcció en les qüestions relacionades amb assumptes científics de l’IBEC.

D’altra banda, la unitat fomenta i coordina (a) projectes institucionals i estratègics com el Severo Ochoa, IET Health i les xarxes institucionals com el NanoMed Spain, (b) les aliances i associacions internacionals, i (c) les activitats acadèmiques i científiques de l’Institut.

Head of Strategy
Coordinadora d’esdeveniments i activitats d’educació científica

INFRAESTRUCTURES

Unitat d’Infraestructures

La unitat d’Infraestructures brinda serveis i suport a les operacions diàries que es realitzen en els laboratoris de l’IBEC.

Això inclou la gestió, l’organització i el manteniment dels laboratoris perquè els investigadors interns tinguin accés lliure als equips centralitzats, així com les regulacions de treball i seguretat. També ofereix formació i informació als estudiants i investigadors que s’uneixen a l’Institut sobre l’organització i el funcionament dels espais IBEC, i configura i engega nous laboratoris.

A més dels equips de laboratori habituals (Common Core Basics), la unitat d’Infraestructures proporciona equips sofisticats i avançats per recolzar la recerca dels grups. Es distribueixen en quatre categories diferents: MicroFabSpace (obert a institucions i empreses externes), BioSpace, ChemSpace i caracterització de microscopia (parcialment obert a institucions i empreses externes).

Head of Core Facilities
Microfab and Microscopy Characterization Facilities Coordinator
Microfab and Microscopy Characterization Facilities Lab Technician
Research Infrastructures & Layouts Technician

OFICINA DE PROJECTES

Oficina de Projectes

L’Oficina de Projectes dóna suport a les línies de recerca de l’IBEC, juntament amb la resta d’àrees de suport de l’Institut, en tot allò que correspon a la gestió de les seves activitats científiques, que inclou la cerca de finançament per a recerca i despeses de personal, l’elaboració de propostes per a convocatòries competitives, la preparació de contractes amb el sector privat, la gestió integral de la cartera de projectes i contractes de la línia de recerca, la gestió econòmica de la línia de recerca, etc.

També organitza i coordina les activitats internes de recerca de l’IBEC, entre les quals hi ha la Iniciativa Estratègica d’Innovació en la Recerca, el programa de Seminaris de Doctorat i el simposi anual de Bioenginyeria i Nanomedicina. Finalment, aquest departament és al capdavant de qualsevol projecte de suport intern i transversal que estigui relacionat amb el desenvolupament corporatiu de l’Institut.

Head of Projects Office
Funding Manager
Funding Technician
Assistant to the Projects Office

TRANSFERÈNCIA DE TEC.

Unitat de Transferència de Tecnologia

La unitat de Transferència de Tecnologia dóna suport als investigadors en les seves relacions amb la indústria, els hospitals i els responsables de polítiques. Assessora i orienta en relació amb tots els aspectes propis de la recerca patrocinada i la transferència de tecnologia, i contribueix a l’establiment d’aliances i de partenariats i desenvolupament estratègic a llarg termini de l’IBEC amb l’objectiu d’assolir uns millors resultats en recerca i de connectar aquests millors resultats los amb la societat.

Head of Technology Transfer Office

FINANCES

Unitat de Finances

La unitat de Finances supervisa totes les pràctiques institucionals pel que fa a comptabilitat i adquisicions, en concret l’elaboració de pressupostos i informes econòmics, l’execució de les ordres de compra i la gestió de tresoreria.

Public Procurement Specialist
Accounting Coordinator
Purchasing Officer

COMUNICACIÓ I RRPP

Unitat de Comunicació i RRPP

L´objectiu de la Unitat de Comunicació i Relacions Públiques és donar suport a la missió de l´IBEC, protegint i projectant la reputació internacional de l´IBEC com a centre d´excel.lència en bioenginyeria, formació, innovació i difusió de la ciència.

Aquesta unitat prepara i distribueix notícies científiques i institucionals, notes de premsa i documents entre les diferentes audiències de l´institut. També gestiona els llocs web, la imatge corporativa i les xarxes socials de l’IBEC. La unitat organitza i dóna suport a reunions científiques i institucionals, conferències d´alt impacte, simposis i altres esdeveniments. La Unitat de Comunicació impulsa, també, les relacions públiques, el programa de recaptació de fons de l’IBEC Faster Future, així com el Club de SuperAmics de l’IBEC.

La Unitat de Comunicacions i Relacions Públiques organitza un programa d’activitats de divulgació que inclou visites escolars, jornades de portes obertes i exposicions científiques. Des del 2014, és membre de la Xarxa d’Unitats de Cultura Científica i d´Innovació (UCC + i).

Media Relations and Branding Manager
Events and Communications Officer
Junior Communications Officer
Junior Technician
Visiting Researcher

IMS

Unitat de Sistemes Integrats de Gestió

La unitat de Sistemes Integrats de Gestió (IMS) integra tots els sistemes i procediments de l’organització, la qual cosa li permet treballar com una sola unitat.

Coordinador de Transformació Digital
Junior Developer
Quality Officer

IT

Unitat de Tecnologies de la Informació

La unitat de Tecnologies de la Informació manté i optimitza els sistemes informàtics de l’Institut, a més de contribuir al bon funcionament de les seves línies de recerca proposant el programari i el maquinari que poden requerir.

També garanteix l’assistència als usuaris en els àmbits de la computació, les telecomunicacions i les xarxes, així com la integritat de la informació emmagatzemada en els diferents sistemes.

Head of IT