DONATE

“Continguts divulgatius de l’IBEC”

L’article dirigeix als lectors al blog de divulgació del IBECdivulga.ibecbarcelona.eu, per saber més sobre les moltes activitats dirigides al públic general que l’institut duu a terme.

Legeix l’article aquí.