DONATE

Els nanomotors enzimàtics alliberen medicaments contra el càncer de manera més eficient

Els investigadors mostren que els seus nanomotors (nanobots) propulsats amb ureasa són sistemes de subministrament eficients per al fàrmac Dox contra el càncer. L’anàlisi confirma que aquests nanobots mesoporosos d’estructura multicapa i fabricats amb sílice són capaços d’autopropulsar-se en medis iònics, i es va detectar un major contingut de Dox dins de les cèl·lules HeLa després d’una, quatre, sis i 24 hores d’incubació fent servir les nanopartícules actives en comparació amb els nanomotors passius carregats amb el mateix fàrmac.

“Aquesta alta eficàcia contra el càncer és el resultat d’un major alliberament del fàrmac que funciona en sinergia amb l’amoníac produït en altes concentracions pel substrat d’urea”, diu el professor de recerca ICREA Samuel.

La millora assolida pels nanobots propulsats per enzims en el subministrament de fàrmacs pot tenir potencial per al seu ús futur en aplicacions biomèdiques, com l’alliberament de fàrmacs al contacte amb substrats específics en ubicacions específiques.

Article referenciat: Ana C. Hortelão, Tania Patiño, Ariadna Perez-Jiménez, Àngel Blanco & Samuel Sánchez (2017). Enzyme-Powered Nanobots Enhance Anticancer Drug Delivery. Advanced Functional Materials, epub ahead of print.