DONATE

Millors models in vitro per estudiar l’intestí humà

Imatge: Representació esquemàtica de la diferenciació in vitro del teixit intestinal de les cèl·lules mare pluripotents.

No obstant això, els models actuals, que fan servir cèl·lules Caco-2 derivades de tumors intestinals humans, no són completament representatius de l’intestí prim humà.

L’article suggereix usar iPSCs (de l’anglès induced Pluripotent Stem Cells) i diferenciar-les perquè es converteixin en cèl·lules similars a les intestinals, amb la finalitat de desenvolupar models que proporcionin millors prediccions del comportament dels nous fàrmacs. “Les cèl·lules similars als enteròcits obtingudes de iPSCs tenen més similituds amb els enteròcits primaris que Caco-2, que és l’estàndard d’or’ actual”, diu la primera autora Helena Macedo, estudiant de doctorat de Porto, co-supervisada per Elena. “Fer servir aquestes cèl·lules en models intestinals pot permetre una correlació més fiable amb la situació que es dóna in vivo“.

No obstant això, encara queden diversos obstacles que salvar. Si bé és possible obtenir cèl·lules de tipus enteròcit a partir de iPSCs, el percentatge de cèl·lules immadures segueix sent alt, la qual cosa indica que els protocols de diferenciació actuals no produeixen una població amb el nivell requerit d’homogeneïtat. A més, mentre que les cèl·lules de tipus enteròcit derivades de iPSC mostren una major expressió de la majoria dels transportadors i enzims que les cèl·lules Caco-2, encara estan lluny dels nivells habituals in vivo. Els costos i el temps associats amb la diferenciació de iPSCs també suposen desavantatges.

“Perquè les iPSCs siguin vistes com una eina prometedora per als models intestinals en el futur, els protocols de diferenciació haurien de millorar”, diu l’Elena Martínez, investigadora principal del grup. “Això augmentaria encara més les similituds entre aquestes cèl·lules i els enteròcits, fent-les encara més interessants per al seu ús en models intestinals”.

Article de referència: Maria Helena Macedo, Francisca Araújo,  Elena Martínez, Cristina Barrias, and Bruno Sarmento (2018). iPSC-Derived Enterocyte-like Cells for Drug Absorption and Metabolism Studies. Trends in Molecular Medicine, 24, 8, 696-708