DONATE

Avenços en regeneració neuronal

El treball, en col·laboració amb investigadors de l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB) i de l’Institut de Química Avançada de Catalunya (IIQAB), presenta la descoberta de un nou compost químic capaç de promoure la regeneració axonal. Aquest descobriment és un pas més cap al tractament de malalties neurodegeneratives i lesions medul·lars.

Més informació a:

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VRP-4WSG2XX-1&_user=145085&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000012098&_version=1&_urlVersion=0&_userid=145085&md5=acd62178648f30e3b13ade15674d03c5