(Avenços en regeneració neuronal)

El Prof. José Antonio del Río, cap de la línea de Neurobiotecnologia Molecular i Cel·lular de l’IBEC, ha participat en un treball sobre regeneració neuronal publicat a la prestigiosa revista Chemistry and Biology del grup Cell.

Read more…

El treball, en col·laboració amb investigadors de l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB) i de l’Institut de Química Avançada de Catalunya (IIQAB), presenta la descoberta de un nou compost químic capaç de promoure la regeneració axonal. Aquest descobriment és un pas més cap al tractament de malalties neurodegeneratives i lesions medul·lars.

Més informació a: http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VRP-4WSG2XX-1&_user=145085&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000012098&_version=1&_urlVersion=0&_userid=145085&md5=acd62178648f30e3b13ade15674d03c5