DONATE

Dissenyen hidrogels biocompatibles mitjançant impressió 3D

Esquerra: Imatges de microscopia de fluorescència de cèl·lules mare mesenquimals de ratolí després de quatre dies de cultiu en una bastida híbrida impresa en 3D.

El nou mètode del grup Biomaterials for Regenerative Therapies utilitza una biotinta híbrida que no necessita cap reactiu fotoquímic o orgànic, i que és compatible amb el seu ús in vivo . Usant un mètode versàtil i biocompatible anomenat sol-gel, aquesta biotinta pot ser emprada per imprimir un hidrogel funcionalitzat amb pèptids. És la primera vegada que s’utilitza sol-gel per imprimir hidrogels, ja que tots els exemples que combinen sol-gel i impressió 3D han estat fins ara construccions inorgàniques o impressions per extrusió en condicions no biocompatibles.

Les noves matrius funcionen millor que les actuals perquè, a més de ser biocompatibles, durant el seu procés d’impressió hi transcorren certs processos essencials com la hidròlisi, donant com a resultat una estructura molt més forta i fiable. Els investigadors, que van treballar en col·laboració amb col·legues a França, van poder sembrar amb èxit cèl·lules mare mesenquimals i ara estan estudiant la possibilitat d’encapsular cèl·lules dins de la tinta híbrida perquè el cultiu cel·lular pugui tenir lloc durant el procés de construcció.

A més de produir matrius més resistents, la combinació de la química del sol-gel i la impressió 3D obre la porta a la producció eficient d’un nombre il·limitat d’estructures biocompatibles personalitzades, carregades de cèl·lules. A més, utilitzant diverses biotintes híbrides diferents seria possible la fabricació de biomaterials multicapa i inhomogenis, imitant la complexitat dels teixits naturals més fidelment.

Article de referència: C. Echalier, R. Levato, M. A. Mateos-Timoneda, O. Castanyer, S. Déjean, X. Garric, C. Pinese, D. Noel, I. Engel, J. Martinez, A. Mehdi & G. Subra (2017). Modular bioink for 3D printing of biocompatible hydrogels: sol–gel polymerization of hybrid peptides and polymers. RSC Adv., 2017, 7, 12231