DONATE

Public Procurement Specialist

Introducció a la posició vacant:

L’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) requereix incorporar un/-a Public Procurement Specialist dins la Unitat de Finances per tal de dirigir, coordinar i executar els procediments de licitacions necessaris per a l’execució de les compres de béns i serveis de l’IBEC, conforme a la normativa vigent en cada moment d’acord amb la LCSP i altra legislació aplicable. Vetllar per la correcta publicació de la informació relativa a aquests procediments i informar i reportar la informació requerida per la GENCAT i altres organismes públics.

Principals tasques i responsabilitats:

 • Preparació administrativa de la licitació: Preparació i redacció de la documentació que regeix els expedients de contractació d’una licitació: memòria justificativa, informe de necessitat, informe jurídic i Plecs de clàusules particulars administratives per tal de poder iniciar la contractació d’acord amb allò establert amb la LCSP. Interlocució amb la persona responsable de la compra per a la preparació dels plecs tècnics i altres documents que d’ella depenen.
 • Gestió de la tramitació d’expedients i adjudicació: Gestió d’aclariments, esmenes i acreditacions d’informació que sol·licitin els licitadors que participen a l’expedient quan aquests presenten documentació insuficient, errònia, defectuosa, etc.
 • Publicació en mitjans oficials.
 • Redacció de documentació de caràcter jurídic general.

Requeriments:

 • Llicenciatura en dret,  en ADE o similar
 • Experiència mínim  de 3 anys
 • Coneixement de la Plataforma de contractació pública
 • Coneixement de la Llei de Contractes del Sector Públic i Contractació administrativa. Escriptura tècnica. Coneixement del sector públic i de les plataformes de contractació i registres d’informació de les entitats públiques
 • Usuari avançat de Microsoft Office

S’ofereix:

 • Nombre de posicions: 1
 • Data inici: Octubre de 2022
 • Condicions laborals:
  • Contractació indefinida, a temps complert
  • Nivell salarial d’acord amb la titulació i experiència aportades.
  • Mesures per conciliar la vida laboral i familiar (permís de maternitat i paternitat, horari laboral flexible, teletreball, 23 dies hàbils de vacances remunerades, 9 dies de descans per a assumptes personals, entre d’altres).
  • Oportunitats de desenvolupament professional: l’IBEC disposa d’un catàleg de formació en habilitats tècniques i competències transversals
  • Entorn científic internacional de gran qualitat.

Com aplicar?

Fins al 27 de Setembre estará disponible l’aplicatiu online a la web de l’IBEC: https://careers.ibecbarcelona.eu/  

Només seran avaluades les aplicacions rebudes a través de l’aplicatiu online.

Reference: PPS_AMG

Per consultes relatives al procés de selecció pot contactar-nos a jobs@ibecbarcelona.eu

Principis del procés de selecció:

La nostra política de selecció està basada en l’estratègia OTM (mèrit, transparència i publicitat) de la Unió Europea, www.ibecbarcelona.eu/jobs/ , per tant, no hi ha restriccions de ciutadania ni de gènere. El nostre compromís als principis OTM-R també es poden trobar en altres polítiques com el nostre Pla d’Igualtat.

Compromís de l’IBEC per la igualtat d’oportunitats:

La nostra força i excel·lència com a institut internacional de recerca transdisciplinari es basen en la diversitat. Com que som una organització amb igualtat d’oportunitats, apostem per la diversitat i la inclusió, de manera que donem suport als empleats independentment del seu gènere, nacionalitat, religió, discapacitat, edat, identitat sexual o antecedents culturals i socioeconòmics.

Protecció de dades de caràcter personal:

L’IBEC garanteix que les dades personals dels candidats siguin processades segons el que requereix el Reglament General de Protecció de Dades de la UE (GDPR) i la Llei 3/2018 de Protecció de Dades.

Les dades personals seran processades únicament a efectes del procés de selecció.

Qui som?

L’Institut de Bioenginyeria de Catalunya, l’IBEC és un centre d’investigació interdisciplinari centrat en Bioenginyeria i Nanomedicina amb seu a Barcelona. L’IBEC és una de les principals institucions de recerca anomenades Centre d’Investigació Severo Ochoa del Ministeri d’Economia i Competitivitat (que s’encarrega de la política de recerca i innovació a Espanya), que reconeix l’excel·lència al més alt nivell internacional en matèria de recerca, formació i recursos humans , divulgació i transferència de tecnologia.

La missió de l’IBEC és desenvolupar una investigació interdisciplinària d’alta qualitat internacional que, tot creant coneixements, contribueixi a millorar la seva qualitat de vida, millorar la salut i generar riquesa. Un vincle estreta amb universitats clau, hospitals de referència i corporacions són actius que faciliten la consecució de la missió.

L’IBEC va ser creat el 2005 per la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

L’IBEC es troba al Parc Científic de Barcelona i al Campus UPC Besós. Gestiona un pressupost anual de 13M€ i instal·lacions de 3.800 metres quadrats, 22 grups de recerca i un equip d’investigadors i serveis de suport de 350 persones de 30 països diferents. www.ibecbarcelona.eu