DONATE

Enzims sintètics per a l’administració controlada de fàrmacs en les cèl·lules

Image: Les SCPN activen la fluorescència localment (en verd) activant una molècula pro-fluoròfor.

Les SCPN són objectes de nanòmetres de mida inspirades en el funcionament dels enzims; carreguen un catalitzador que s’activa quan l’estructura es plega. Encara que no es tracta del primer enzim artificial que es proposa en el camp, aquest estudi és el primer a demostrar la seva viabilitat en entorns complexos com la cèl·lula. “El blindatge que ofereixen les SCPN als catalitzadors sintètics és una forma no tòxica i biocompatible de contenir-los que funciona en harmonia amb el que ja està succeint en la cèl·lula”, diu Silvia Pujals, investigadora postdoctoral en el grup de Lorenzo Albertazzi a l’IBEC. “En altres paraules, les SCPN no interfereixen amb el comportament normal de les cèl·lules”.

Les SCPN en estudi es poden administrar intracel·lular o extracel·lularment depenent de l’aplicació prevista. Per a aplicacions de teràpia fotodinàmica (PDT, Photodynamic Therapy) es necessita una administració intracel·lular, mentre que els catalitzadors organometàl·lics funcionen bé extracel·lularment. Aquesta última aplicació de les SCPN pot suposar un avenç en l’alliberament controlat de medicaments. Per exemple, els enzims sintètics podrien activar fàrmacs antitumorals subministrats a través del corrent sanguini just a l’àrea del tumor. “Fins ara, hem obtingut resultats prometedors activant localment un fluoròfor amb els SCPN com a catalitzadors a les àrees 1ue contenen les nanopartícules”, diu Lorenzo. “Creiem que aquestes nanopartícules similars a enzims podrien usar-se per la seva activitat pro-fàrmac en diferents aplicacions biomèdiques”.

Article referenciat: Yiliu Liu, Silvia Pujals, Patrick J.M. Stals, Thomas Pauloehrl, Stanislav I. Presolski, E. W. Meijer, Lorenzo Albertazzi, and Anja R.A. Palmans (2018). Catalytically Active Single-Chain Polymeric Nanoparticles: Exploring Their Functions in Complex Biological Media. J. Am. Chem. Soc., 140(9):3423-3433