DONATE

Transparency

In compliance with Law 19/2014 (Transparency, public access to information and good governance), this section provides all the information about IBEC we are obliged to provide in order to adhere to the principles of the law.

En compliment de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en aquest apartat trobareu tota la informació sobre l’IBEC per a fer efectiu el principi de transparència i les obligacions en matèria de publicitat activa derivades d’aquesta Llei.

En cumplimiento de la Ley 19/2014 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en este apartado encontraréis toda la información sobre el IBEC para hacer efectivo el principio de transparencia y las obligaciones en materia de publicidad activa derivadas de esta Ley.

ORGANITZACIÓ

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA I DE FUNCIONAMENT. Organs de govern i organigrames:

Organs de govern.
L’òrgan rector de l’IBEC és el seu Patronat, integrat per membres de les quatre institucions fundadores. El Patronat de l’IBEC és assessorat pel director de l’Institut i pel Comitè Científic Internacional (CCI) del mateix Centre, que té un paper decisiu en les activitats de l’Institut, amb un èmfasi especial en els processos de selecció i avaluació dels caps de les línies de recerca.

Organigrama de l’IBEC

Direcció de l’IBEC:
Director: Josep Samitier
Gerent en funcions: Ana González

Acords de creació i funcionament d’entitats del sector públic:
Acords de creació d’entitats del sector públic.
Seguint la Llei 19/2014 de Transparència, Accés a la informació i Bon Govern, es publica en aquest apartat la carta fundacional i els estatuts inicialment aprovats per a la creació de la Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya al desembre de l’any 2005.
Darrera actualització: 23 de desembre de 2015

Acords de funcionament d’entitats del sector públic.
Seguint la Llei 19/2014 de Transparència, Accés a la informació i Bon Govern, es publica en aquest apartat els Estatuts actualment vigents.
Darrera actualització: 31 de desembre de 2020

– Cartes i catàlegs de serveis
– Catàleg de procediments
ALTS CÀRRECS I DIRECTIUS

– Relació d’alts càrrecs i directius
– Incompatibilitats
– Activitats, béns i interessos
– Retribucions, indemnitzacions i dietes
– Efectius i Retribucions 2016
– Codi de bones pràctiques per als alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya
EMPLEATS PÚBLICS

Relació de llocs de treball del sector públic.
Llocs de treball del sector públic 2022
Llocs de treball del sector públic 2021
Llocs de treball del sector públic 2020
Llocs de treball del sector públic 2019
Llocs de treball del sector públic 2018
Llocs de treball del sector públic 2017
Llocs de treball del sector públic 2016
Llocs de treball del sector públic 2015

Personal adscrit per adjudicataris de contractes signats amb l’Administració.
IBEC no disposa de personal adscrit provinent d’empreses privades amb caràcter permanent en compliment d’allò establert a la legislació actual en matèria de transparencia.
Darrera actualització: 5 de setembre de 2019

Retribucions, indemnitzacions i dietes.
Efectius i retribucions 2021
Efectius i retribucions 2020
Efectius i retribucions 2019
Efectius i retribucions 2018
Efectius i retribucions 2017
Efectius i retribucions 2016

Oferta pública
Oferta publica 2020
Oferta publica 2019
CONVOCATÒRIES: ACCÉS I RESOLUCIÓ

Convocatòries personal laboral, col·lectius específics i formació per promoció.
Segons la Llei 19/2014 de transparencia, accés a la informació pública i bon govern, tal i com s’explicita en el seu article 9.e i g, les entitats del sector públic hauran de publicar les convocatòries i els resultats dels processos selectius de provisió i promoció del personal. També s’hauran de publicar les llistes que eventualment creïn per accedir als processos de formació i promoció.
Convocatòries personal laboral, col·lectius específics i formació per promoció.
Darrera actualització: 29 de desembre de 2015
REPRESENTACIÓ SINDICAL

Nombre i cost d’alliberats sindicals.
Seguint la Llei 19/2014 de Transparència, s’ha d’incloure en virtut de l’article 9.2 el nombre d’alliberats sindicals que hi ha en l’àmbit de l’Administració i els ens que en depenen, amb la indicació dels sindicats corresponents, els costos que els alliberaments generen a l’Administració i el nombre d’hores sindicals utilitzades.

Informació 2022
Informació 2021
Informació 2020
Informació 2019

ECONOMIA I FINANCES

PRESSUPOSTOS

Pressupostos aprovats.
Es refereix al pressupost anual de la Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya aprovat per la Llei de Pressupostos anual de la Generalitat de Catalunya.
Pressupost aprovat 2023
Pressupost aprovat 2022
Pressupost aprovat 2021 (pròrroga 2020)
Pressupost aprovat 2020
Pressupost aprovat 2019 (pròrroga 2017)
Pressupost aprovat 2018 (pròrroga 2017)
Pressupost aprovat 2017
Pressupost aprovat 2016
Pressupost aprovat 2015

Pressupostos executats.
Es refereix a l’execució trimestral del pressupost de la Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya per partides.

Pressupostos liquidats.
Es refereix a la liquidació anual del pressupost de la Fundació IBEC.
Pressupost liquidat 2022
Pressupost liquidat 2021
Pressupost liquidat 2020
Pressupost liquidat 2019
Pressupost liquidat 2018
Pressupost liquidat 2017
Pressupost liquidat 2016
Pressupost liquidat 2015

Comptes anuals.
Comptes Anuals 2022
Comptes Anuals 2021
Comptes Anuals 2020
Comptes Anuals 2019
Comptes Anuals 2018
Comptes Anuals 2017
Comptes Anuals 2016
Comptes Anuals 2015
Comptes Anuals 2014
Informes d’auditoria de comptes i fiscalització
Informe auditoria 2022
Informe auditoria 2021
Informe auditoria 2020
Informe auditoria 2019
Informe auditoria 2018
Informe auditoria 2017
Informe auditoria 2016
Informe auditoria 2015
Informe auditoria 2014
Patrimoni de la Generalitat de CatalunyaInventari de béns immobles.
Es refereix als immobles sobre els que la Fundació IBEC disposa de dret d’arrendament.
Inventari bens immobles 2022
Inventari bens immobles 2021
Inventari bens immobles 2020
Inventari bens immobles 2019
Inventari bens immobles 2018
Inventari bens immobles 2014
Inventari bens immobles 2015
Inventari bens immobles 2016
Inventari bens immobles 2017

Béns mobles de valor especial.
Es consideren béns de valor especial aquells titularitat de la Fundació IBEC amb un valor de compra igual o superior a 207.000 € (que és l’equivalent a un contracte públic de subministraments subjecte a regulació harmonitzada)
Béns mobles de valor especial
Darrera actualització: 30 de juliol de 2019

Gestió de patrimoni.
Es refereix a les operacions d’arrendaments anuals de la Fundació IBEC
Gestió del patrimoni 2022
Gestió del patrimoni 2020
Gestió del patrimoni 2014
Gestió del patrimoni 2015
Gestió del patrimoni 2016
Gestió del patrimoni 2017

Contractació patrimonial
SUBVENCIONS I AJUTS

Subvencions i ajuts públics previstos
En compliment de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, s’ha de detallar una relació actualitzada de les subvencions i ajuts públics que els subjectes obligats tinguin previst de convocar durant l’exercici pressupostari (article 15.1 a) i també s’han de detallar els objectius, a efectes d’utilitat pública o social, que pretén assolir la subvenció o l’ajut i els efectes que la mesura de foment pugui produir en el mercat, si escau (art. 15.1 b).

En aquest cas l’IBEC no té previst atorgar cap mena de subvenció o ajut públic durant aquest exercici pressupostari ni en propers exercicis, doncs no ho té entre les seves finalitats fundacionals i, per tant, no es disposa d’aquesta informació. Darrera actualització: 23 de desembre de 2015

Subvencions i ajuts públics atorgats. En compliment de la Llei 19/2014 de transparencia, accés a la informació pública i bon govern, s’ha d’informar de les subvencions i els ajuts públics atorgats, amb la indicació de l’import, l’objecte i els beneficiaris. La informació ha d’estar actualitzada i ha de fer referencia als darrers cinc anys (art. 15.1 c).

En aquest cas l’IBEC no ha atorgat cap mena de subvenció o ajut públic durant els darrers cinc anys, doncs no ho té entre les seves finalitats fundacionals i, per tant, no es disposa d’aquesta informació.
Darrera actualització: 23 de desembre de 2015

Control financer de les subvencions i els ajuts. En compliment de la Llei 19/2014 de transparencia, accés a la informació pública i bon govern, s’ha de publicar la informació relativa al control financer de les subvencions i els ajuts públics atorgats i informar de la justificació o retiment de comptes per part dels beneficiaris de les subvencions o ajuts.

Donat que l’IBEC no atorga subvencions o ajuts, conseqüentment no aplica cap control financer posterior.
Darrera actualització: 23 de desembre de 2015

CONTRACTACIÓ

CONTRACTES

Contractes.
Per donar compliment a la obligació de publicitat i transparència en la contractració pública, tal i com estipula l’article 13 de la Llei 19/2014, la Fundació IBEC publica totes les seves licitacions i tràmits associats a través de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.
Licitacions i tràmits associats
Darrera actualització: s’actualitza periòdicament
CONVENIS

Registre de convenis de col·laboració.
Per donar compliment a la obligació de publicitat i transparència en els convenis de col·laboració, tal i com estipula l’article 14 de la Llei 19/2014, la Fundació IBEC publica la informació requerida en aquesta matèria en el següent llistat de convenis de col·laboració vigents.
Convenis de col·laboració.
Darrera actualització: s’actualitza periòdicament

Convenis de col·laboració MRR/PRTR
Darrera actualització: s’actualitza periòdicament

RISCOS LABORALS

TERRITORI

PLANS TERRITORIALS SECTORIALS

Plans territorials sectorials. 
“La Llei 19/2014, de 29 de Desembre, de Transparència, accés a la informació i bon govern explicita en el seu article 12 Transparència en materia de planificació i programació que s’han de fer públics el pla territorial general, els plans territorials parcials, els plans directors territorials, els plans territorials sectorials, els plans directors urbanístics, els plans d’ordenació urbanística municipal, el pla d’espais d’interès natural i els altres plans i programes que s’hagin d’elaborar en compliment d’una norma amb rang de llei i els plans que s’han de publicar amb caràcter obligatori. (art 12.4). Així mateix també explicita en l’article 12.5 que també s’han de fer publiques les modificacions dels plans i programes i la informació económica, geográfica i urbanística, d’elaboració propia o externa, que hagi utilitzat per a elaborar-los i per avaluar-ne l’execució”.
En el cas de l’IBEC, no disposa d’informació d’aquest tipus.
Darrera actualització: 22 de desembre de 2015
INFORMACIÓ CARTOGRÀFICA

Informació cartogràfica. 
“La Llei 19/2014, de 29 de Desembre, de Transparència, accés a la informació i bon govern explicita en el seu capítol II Publicitat Activa que les entitats publiques han de subministrar tot allò que els hi afecti en relació a la informació geográfica (bases cartògrafiques, serveis webs cartogràfics, visors i aplicacions) tal i com estipula l’article 8.1k Informació subjecta al règim de transparencia. Informació geográfica.

En el cas de l’IBEC, no es disposa d’informació d’aquest tipus.
Darrera actualització: 22 de desembre de 2015

PROCEDIMENTS I ACTUACIONS JURÍDIQUES

NORMATIVA

Normativa sectorial
En aquest apartat s’inclouen, segons l’article 10.1.a de la Llei 19/2014 de Transparència, totes aquelles normes aprovades per l’Adminstració Pública i les dades relatives a l’avaluació de l’aplicació de les normes.
En el cas de l’IBEC no es disposa d’informació d’aquest tipus.
Darrera actualització: 24 de desembre de 2015


Directives, instruccions i circulars
En aquest apartat s’inclouen, segons l’article 10.1.b de la Llei 19/2014 de Transparència, totes aquelles directives, instruccions, circulars i les respostes anonimitzades a consultes plantejades que tinguin una incidencia especial sobre la interpretació i l’aplicació de les normes.
En el cas de l’IBEC no es disposa d’informació d’aquest tipus.
Darrera actualització: 24 de desembre de 2015


Normativa en tràmit
En aquest apartat s’inclouen, segons l’article 10.1.c,d i 10.2 de la Llei 19/2014 de Transparència, tots aquells procediments normatius en curs d’elaboració, amb la indicació de l’estat en que es troben i, d’altra banda, les memòries i els documents justificatius de la tramitació dels projectes o avantprojectes normatius, els diversos textos de les disposicions i la relació i valoració dels documents originats pels procediments d’informació pública i participación ciutadana i per la intervenció de grups d’interès, si escau.
En el cas de la Fundació IBEC no es disposa d’informació d’aquest tipus.
Darrera actualització: 24 de desembre de 2015
RÈGIM D’INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA

Actes amb incidència sobre el domini públic i sobre la gestió dels serveis públics
En aquest apartat s’inclouen, segons l’article 10.1.f de la Llei 19/2014 de Transparència, tots aquells actes administratius, les declaracions responsables i les comunicacions prèvies que puguin tenir incidencia sobre el domini públic o la gestió dels serveis públics i aquells altres en què ho aconsellin reaons d’interès públic especial. En aquest apartat, la informació no ha d’incloure dades o referències personals.
En el cas de l’IBEC no es disposa d’informació d’aquest tipus.
Darrera actualització: 24 de desembre de 2015
REVISIÓ D’ACTES ADMINISTRATIUS

Revisió d’actes administratius
En aquest apartat s’inclouen, segons l’article 10.1.g de la Llei 19/2014 de Transparència, els actes que hagin estat objecte d’un procediment de revisió en via administrativa. En aquest apartat, la informació no ha d’incloure dades o referències personals.
En el cas de l’IBEC no es disposa d’informació d’aquest tipus.
Darrera actualització: 24 de desembre de 2015
RESOLUCIONS ADMINISTRATIVES I JUDICIALS AMB RELLEVÀNCIA PÚBLICA

Resolucions administratives i judicials amb rellevància pública

En aquest apartat s’inclouen, segons l’article 10.1.h de la Llei 19/2014 de Transparència, les resolucions administratives i judicials que puguin tenir rellevància pública i les resolucions judicials que afectin les persones obligades al compliment d’aquesta llei, per raó de l’exercici de les seves funcions i responsabilitats que els atribueix. En aquest apartat, la informació no ha d’incloure dades o referències personals.
En el cas de l’IBEC no es disposa d’informació d’aquest tipus.
Darrera actualització: 24 de desembre de 2015
DICTÀMENS

Respostes a consultes sobre interpretació i aplicació de la normativa. En aquest apartat s’inclouen, segons l’article 10.1.i de la Llei 19/2014 de Transparència, els dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora i dels altres òrgans consultius. En aquest apartat, la informació no ha d’incloure dades o referències personals.
En el cas de l’IBEC no es disposa d’informació d’aquest tipus.
Darrera actualització: 24 de desembre de 2015

LÍNIES D'ACTUACIÓ

PLANS I PROGRAMES GENERALS I SECTORIALS, AUDITORIES I INFORMACIÓ ESTADÍSTICA

Plans i programes generals i sectorials, auditories i informació estadística.
Aquest apartat dóna resposta als articles 8.1, 12.1, 12.2, 12.3 de la Llei 19/2014 de Transparència i Bon Govern per tal de fer públics els aspectes de planificació i programació , de carácter general o sectorial, des de les directius estratègiques, les actuacions, mitjans, terminis de compliment com també els criteris, metodología i els resultats de l’avaluació, un cop executats els esmentats plans i programes.

La Memòria de l’IBEC es publica un cop l’any. En ella es cobreix el passat any acadèmic i s’inclouen els aspectes més destacats de notícies, fets organitzatius i estratègics i gràfics, també s’inclou un resum dels esdeveniments i les iniciatives de l’Institut durant aquest període, així com una introducció a cada grup de recerca i a les seves activitats.

Annual Report 2021: PDF
Annual Report 2020: PDF
Annual Report 2019: in review: PDF
Annual Report 2018: Part 1, in review: PDF
Annual Report 2018 Part 2, Research and services: PDF
Annual Report 2017: Part 1, in review: PDF
Annual Report 2017: Part 2, Research and services: PDF
Annual Report 2016: PDF
Annual Report 2015: PDF
Annual Report 2014: PDF
Annual Report 2013: PDF
Annual Report 2012: PDF
Annual Report 2011: PDF
Annual Report 2010: PDF
Annual Report 2009: PDF
Annual Report 2008: PDF
Annual Report 2007: PDF

Pla Estratègic IBEC 2014-2017. El nou pla estratègic de l’IBEC es va elaborar a la mateixa institució partint d’una clara visió de conjunt sobre allò que els nostres grups d’interès o stakeholders (científics, empreses, autoritats i societat en general) necessiten i esperen. El propòsit del pla és esdevenir una eina per al desenvolupament i la consolidació de l’IBEC com a centre de recerca capdavanter.

Darrera actualización: 28 de desembre de 2015

Estratègia de recursos humans per a investigadors. L’estratègia de Recursos Humans per a investigadors ha estat dissenyada amb la finalitat d’adoptar una sèrie de mesures que tots els agents clau han considerat importants per a la seva activitat i que han estat àmpliament acceptades a partir del procés d’anàlisi interna dut a terme.
Darrera actualización: 28 de desembre de 2015

SOL·LICITUD D'INFORMACIÓ

Podeu fer-nos arribar els vostres comentaris, preguntes, queixes i suggeriments sobre qualsevol dels serveis que ofereix la Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) a través del correu transparencia@ibecbarcelona.eu

Per exercir el dret d’accés a la informació pública és requisit necessari tenir més de 16 anys, d’acord amb el que estableix l’article 18.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Article 26. Requisits de les sol·licituds d’informació pública

  1. Les sol·licituds d’accés a la informació pública es poden fer per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de:
    • a) La identitat del sol·licitant (si us plau, incloeu nom complet, número de DNI/NIE/passaport i data de naixement).
    • b) La informació precisa a la qual es vol tenir accés, sense necessitat d’indicar cap document ni expedient concrets.
    • c) La forma o el format en què es prefereix tenir accés a la informació.
    • d) Una adreça de contacte, preferentment electrònica, que serveixi per a les comunicacions entre el sol·licitant i l’Administració.
  2. El sol·licitant pot exposar, amb caràcter potestatiu, els motius que justifiquen l’exercici del dret d’accés a la informació pública. L’absència de motivació en cap cas no pot ésser una causa per a denegar la sol·licitud.