DONATE

Transparency

In compliance with Law 19/2014 (Transparency, public access to information and good governance), this section provides all the information about IBEC we are obliged to provide in order to adhere to the principles of the law.

En compliment de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en aquest apartat trobareu tota la informació sobre l’IBEC per a fer efectiu el principi de transparència i les obligacions en matèria de publicitat activa derivades d’aquesta Llei.

En cumplimiento de la Ley 19/2014 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en este apartado encontraréis toda la información sobre el IBEC para hacer efectivo el principio de transparencia y las obligaciones en materia de publicidad activa derivadas de esta Ley.

ORGANITZACIÓ

Estructura organitzativa i de funcionament

 • Organs de govern i organigrames:

Organs de govern. L’òrgan rector de l’IBEC és el seu Patronat, integrat per membres de les quatre institucions fundadores. El Patronat de l’IBEC és assessorat pel director de l’Institut i pel Comitè Científic Internacional (CCI) del mateix Centre, que té un paper decisiu en les activitats de l’Institut, amb un èmfasi especial en els processos de selecció i avaluació dels caps de les línies de recerca.

Organigrama de l’IBEC

Direcció de l’IBEC:
Director: Josep Samitier
Gerent: David Badia
Darrera actualització: 30 de desembre de 2015

 • Acords de creació i funcionament d’entitats del sector públic:
  Acords de creació d’entitats del sector públic. Seguint la Llei 19/2014 de Transparència, Accés a la informació i Bon Govern, es publica en aquest apartat la carta fundacional i els estatuts inicialment aprovats per a la creació de la Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya al desembre de l’any 2005.
  Darrera actualització: 23 de desembre de 2015
  Acords de funcionament d’entitats del sector públic. Seguint la Llei 19/2014 de Transparència, Accés a la informació i Bon Govern, es publica en aquest apartat els Estatuts actualment vigents.
  Darrera actualització: 31 de desembre de 2020
 • Cartes i catàlegs de serveis
 • Catàleg de procediments
Alts càrrecs i directius

 • Relació d’alts càrrecs i directius
 • Incompatibilitats
 • Activitats, béns i interessos
 • Retribucions, indemnitzacions i dietes
  Efectius i Retribucions 2016
 • Codi de bones pràctiques per als alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya
Empleats públics


Convocatòries: accés i resolució

 • Convocatòries personal laboral, col·lectius específics i formació per promoció. Segons la Llei 19/2014 de transparencia, accés a la informació pública i bon govern, tal i com s’explicita en el seu article 9.e i g, les entitats del sector públic hauran de publicar les convocatòries i els resultats dels processos selectius de provisió i promoció del personal. També s’hauran de publicar les llistes que eventualment creïn per accedir als processos de formació i promoció.Convocatòries personal laboral, col·lectius específics i formació per promoció.
  Darrera actualització: 29 de desembre de 2015
Representació sindical
Nombre i cost d’alliberats sindicals. Seguint la Llei 19/2014 de Transparència, s’ha d’incloure en virtut de l’article 9.2 el nombre d’alliberats sindicals que hi ha en l’àmbit de l’Administració i els ens que en depenen, amb la indicació dels sindicats corresponents, els costos que els alliberaments generen a l’Administració i el nombre d’hores sindicals utilitzades.

Informació 2022
Informació 2021
Informació 2020
Informació 2019
Darrera actualització: 3 de març de 2022

ECONOMIA I FINANCES

Pressupostos

Informes d’auditoria de comptes i fiscalització

Patrimoni de la Generalitat de Catalunya
Subvencions i ajuts

 • Subvencions i ajuts públics previstos. En compliment de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, s’ha de detallar una relació actualitzada de les subvencions i ajuts públics que els subjectes obligats tinguin previst de convocar durant l’exercici pressupostari (article 15.1 a) i també s’han de detallar els objectius, a efectes d’utilitat pública o social, que pretén assolir la subvenció o l’ajut i els efectes que la mesura de foment pugui produir en el mercat, si escau (art. 15.1 b).
  En aquest cas l’IBEC no té previst atorgar cap mena de subvenció o ajut públic durant aquest exercici pressupostari ni en propers exercicis, doncs no ho té entre les seves finalitats fundacionals i, per tant, no es disposa d’aquesta informació. Darrera actualització: 23 de desembre de 2015
 • Subvencions i ajuts públics atorgats. En compliment de la Llei 19/2014 de transparencia, accés a la informació pública i bon govern, s’ha d’informar de les subvencions i els ajuts públics atorgats, amb la indicació de l’import, l’objecte i els beneficiaris. La informació ha d’estar actualitzada i ha de fer referencia als darrers cinc anys (art. 15.1 c).
  En aquest cas l’IBEC no ha atorgat cap mena de subvenció o ajut públic durant els darrers cinc anys, doncs no ho té entre les seves finalitats fundacionals i, per tant, no es disposa d’aquesta informació.Darrera actualització: 23 de desembre de 2015
 • Control financer de les subvencions i els ajuts. En compliment de la Llei 19/2014 de transparencia, accés a la informació pública i bon govern, s’ha de publicar la informació relativa al control financer de les subvencions i els ajuts públics atorgats i informar de la justificació o retiment de comptes per part dels beneficiaris de les subvencions o ajuts.
  Donat que l’IBEC no atorga subvencions o ajuts, conseqüentment no aplica cap control financer posterior. Darrera actualització: 23 de desembre de 2015

CONTRACTACIÓ

Contractes

 • Contractes. Per donar compliment a la obligació de publicitat i transparència en la contractració pública, tal i com estipula l’article 13 de la Llei 19/2014, la Fundació IBEC publica totes les seves licitacions i tràmits associats a través de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.Licitacions i tràmits associats
  Darrera actualització: 23 de desembre de 2015
Convenis

 • Registre de convenis de col·laboració. Per donar compliment a la obligació de publicitat i transparència en els convenis de col·laboració, tal i com estipula l’article 14 de la Llei 19/2014, la Fundació IBEC publica la informació requerida en aquesta matèria en el següent llistat de convenis de col·laboració vigents.

Convenis de col·laboració.
Darrera actualització: 16 de febrer de 2021

 • Altres convenis

RISCOS LABORALS

TERRITORI

Plans territorials sectorials

 • Plans territorials sectorials. “La Llei 19/2014, de 29 de Desembre, de Transparència, accés a la informació i bon govern explicita en el seu article 12 Transparència en materia de planificació i programació que s’han de fer públics el pla territorial general, els plans territorials parcials, els plans directors territorials, els plans territorials sectorials, els plans directors urbanístics, els plans d’ordenació urbanística municipal, el pla d’espais d’interès natural i els altres plans i programes que s’hagin d’elaborar en compliment d’una norma amb rang de llei i els plans que s’han de publicar amb caràcter obligatori. (art 12.4). Així mateix també explicita en l’article 12.5 que també s’han de fer publiques les modificacions dels plans i programes i la informació económica, geográfica i urbanística, d’elaboració propia o externa, que hagi utilitzat per a elaborar-los i per avaluar-ne l’execució”.
  En el cas de l’IBEC, no es disposa d’informació d’aquest tipus. Darrera actualització: 22 de desembre de 2015
Informació cartogràfica

 • Informació cartogràfica. “La Llei 19/2014, de 29 de Desembre, de Transparència, accés a la informació i bon govern explicita en el seu capítol II Publicitat Activa que les entitats publiques han de subministrar tot allò que els hi afecti en relació a la informació geográfica (bases cartògrafiques, serveis webs cartogràfics, visors i aplicacions) tal i com estipula l’article 8.1k Informació subjecta al règim de transparencia. Informació geográfica.
  En el cas de l’IBEC, no es disposa d’informació d’aquest tipus. Darrera actualització: 22 de desembre de 2015

PROCEDIMENTS I ACTUACIONS JURÍDIQUES

Normativa

 • Normativa sectorial. En aquest apartat s’inclouen, segons l’article 10.1.a de la Llei 19/2014 de Transparència, totes aquelles normes aprovades per l’Adminstració Pública i les dades relatives a l’avaluació de l’aplicació de les normes.
  En el cas de l’IBEC no es disposa d’informació d’aquest tipus. Darrera actualització: 24 de desembre de 2015
 • Directives, instruccions i circulars. En aquest apartat s’inclouen, segons l’article 10.1.b de la Llei 19/2014 de Transparència, totes aquelles directives, instruccions, circulars i les respostes anonimitzades a consultes plantejades que tinguin una incidencia especial sobre la interpretació i l’aplicació de les normes.
  En el cas de l’IBEC no es disposa d’informació d’aquest tipus. Darrera actualització: 24 de desembre de 2015
 • Normativa en tràmit. En aquest apartat s’inclouen, segons l’article 10.1.c,d i 10.2 de la Llei 19/2014 de Transparència, tots aquells procediments normatius en curs d’elaboració, amb la indicació de l’estat en que es troben i, d’altra banda, les memòries i els documents justificatius de la tramitació dels projectes o avantprojectes normatius, els diversos textos de les disposicions i la relació i valoració dels documents originats pels procediments d’informació pública i participación ciutadana i per la intervenció de grups d’interès, si escau.
  En el cas de la Fundació IBEC no es disposa d’informació d’aquest tipus. Darrera actualització: 24 de desembre de 2015
Règim d’intervenció administrativa

 • Actes amb incidència sobre el domini públic i sobre la gestió dels serveis públics. En aquest apartat s’inclouen, segons l’article 10.1.f de la Llei 19/2014 de Transparència, tots aquells actes administratius, les declaracions responsables i les comunicacions prèvies que puguin tenir incidencia sobre el domini públic o la gestió dels serveis públics i aquells altres en què ho aconsellin reaons d’interès públic especial. En aquest apartat, la informació no ha d’incloure dades o referències personals.
  En el cas de l’IBEC no es disposa d’informació d’aquest tipus. Darrera actualització: 24 de desembre de 2015
Revisió d’actes administratius

 • Revisió d’actes administratius. En aquest apartat s’inclouen, segons l’article 10.1.g de la Llei 19/2014 de Transparència, els actes que hagin estat objecte d’un procediment de revisió en via administrativa. En aquest apartat, la informació no ha d’incloure dades o referències personals.
  En el cas de l’IBEC no es disposa d’informació d’aquest tipus. Darrera actualització: 24 de desembre de 2015
Resolucions administratives i judicials amb rellevància pública

 • Resolucions administratives i judicials amb rellevància pública. En aquest apartat s’inclouen, segons l’article 10.1.h de la Llei 19/2014 de Transparència, les resolucions administratives i judicials que puguin tenir rellevància pública i les resolucions judicials que afectin les persones obligades al compliment d’aquesta llei, per raó de l’exercici de les seves funcions i responsabilitats que els atribueix. En aquest apartat, la informació no ha d’incloure dades o referències personals.
  En el cas de l’IBEC no es disposa d’informació d’aquest tipus. Darrera actualització: 24 de desembre de 2015
Dictàmens

 • Respostes a consultes sobre interpretació i aplicació de la normativa. En aquest apartat s’inclouen, segons l’article 10.1.i de la Llei 19/2014 de Transparència, els dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora i dels altres òrgans consultius. En aquest apartat, la informació no ha d’incloure dades o referències personals.
  En el cas de l’IBEC no es disposa d’informació d’aquest tipus. Darrera actualització: 24 de desembre de 2015

LÍNIES D'ACTUACIÓ

Plans i programes generals i sectorials, auditories i informació estadística

Plans i programes generals i sectorials, auditories i informació estadística

  Aquest apartat dóna resposta als articles 8.1, 12.1, 12.2, 12.3 de la Llei 19/2014 de Transparència i Bon Govern per tal de fer públics els aspectes de planificació i programació , de carácter general o sectorial, des de les directius estratègiques, les actuacions, mitjans, terminis de compliment com també els criteris, metodología i els resultats de l’avaluació, un cop executats els esmentats plans i programes.

La Memòria de l’IBEC es publica un cop l’any. En ella es cobreix el passat any acadèmic i s’inclouen els aspectes més destacats de notícies, fets organitzatius i estratègics i gràfics, també s’inclou un resum dels esdeveniments i les iniciatives de l’Institut durant aquest període, així com una introducció a cada grup de recerca i a les seves activitats.

Pla Estratègic IBEC 2014-2017. El nou pla estratègic de l’IBEC es va elaborar a la mateixa institució partint d’una clara visió de conjunt sobre allò que els nostres grups d’interès o stakeholders (científics, empreses, autoritats i societat en general) necessiten i esperen. El propòsit del pla és esdevenir una eina per al desenvolupament i la consolidació de l’IBEC com a centre de recerca capdavanter.
Darrera actualización: 28 de desembre de 2015

Estratègia de recursos humans per a investigadors. L’estratègia de Recursos Humans per a investigadors ha estat dissenyada amb la finalitat d’adoptar una sèrie de mesures que tots els agents clau han considerat importants per a la seva activitat i que han estat àmpliament acceptades a partir del procés d’anàlisi interna dut a terme.
Darrera actualización: 28 de desembre de 2015